+421 2 381 047 52
+421 917 457 680
info@amgstudio.sk
facebook.com/AMGtienenie

Všeobecné obchodné podmienky – AMG STUDIO

Platné od 7.7.2011

Kalkulácia ceny

Vypracovanie kalkulácie ceny na požadovanú službu je BEZPLATNÉ. Pre čo najpresnejšie vypracovanie cenovej kalkulácie je vhodné využiť formulár "kalkulácia ceny". V prípade požiadavky na službu "Spracovanie domáceho videa" je možné vypracovať presnú kalkuláciu ceny až po prezretí dodaných materiálov a ujasnení všetkých požiadaviek zákazníka.

Zľavy a iné zvýhodnenia

Všetky zľavy alebo iné finančné zvýhodnenia, ktoré AMG STUDIO poskytne objednávateľovi, sa vzťahujú len na objednané služby. Nevzťahujú sa na fotoknihy alebo iné predmety vyrábané spoločnosťou CeWe.

Objednávka a storno objednávky

Za záväznú objednávku sa považuje potvrdenie cenovej kalkulácie a špecifikácie zákazky objednávateľom  a uhradenie zálohovej faktúry vo výške 30% z ceny dohodnutej v príslušnej cenovej ponuke.

Pri storne objednávky po začatí jej spracovania, si AMG STUDIO vyhradzuje právo požadovať od klienta odplatu vo výške ceny prác preukázateľne zrealizovaných na zákazke ku dňu zrušenia objednávky, minimálne však vo výške zaplatenej zálohy.

Cena objednávky a platobné podmienky

Konkrétna cenová kalkulácia na spracovanie objednávky sa stanovuje po analýze doručených  materiálov (videozáznamov, fotografií, kinofilmov a pod.) a ujasnení náročnosti požadovaných prác. V prípade požiadavky na dodanie výsledného produktu prostredníctvom Slovenskej pošty, je do cenovej kalkulácie započítaná aj cena poštovného za dobierku. Prípadné práce navyše v priebehu spracovania zákazky budú po odsúhlasení zákazníkom nacenené samostatne a následne dopočítané do konečnej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní.

Dodacie podmienky

Dodacia doba spracovanej objednávky (výsledný produkt a dodané materiály) je spravidla do 14 dní od dátumu prijatia záväznej objednávky. Termín dodania sa stanovuje individuálne podľa náročnosti spracovania zákazky, vždy po dohovore so zákazníkom.

Výsledný produkt je zasielaný Slovenskou poštou na dobierku. Cena poštovného zodpovedá aktuálne platnému cenníku služieb Slovenskej pošty. Po dohovore je možný aj osobný odber vyhotovenej zákazky.

Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, záručné a reklamačné podmienky.

Ochrana súkromia

Osobné údaje zákazníka ani dodané materiály nebudú použité bez jeho súhlasu na iné účely ako spracovanie a vybavenie zákazky.

Reklamácie a záruka

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný dodať produkt v obale, ktorý zabráni jeho prípadnému poškodeniu pri preprave, spolu so slovným opisom poruchy. Po prijatí a preverení reklamovaného produktu bude určený ďalší postup, o ktorom bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Uplatnenie prípadnej reklamácie na spracovanie zákazky je možné do 30 dní od prevzatia hotovej zákazky.  Po tejto dobe už zdrojové dáta nebudú archivované, a teda zmena spracovania už nebude možná. Pri prepise z VHS na DVD sa záruka nevzťahuje na chyby obrazu a zvuku, ktoré vznikli poškodenou páskou VHS kazety.

Na dodané médium sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak výrobca nestanoví inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia vyhotovenej zákazky zákazníkom. Na reklamovaných CD, DVD alebo BD médiách nesmie byť viditeľné znečistenie ani mechanické poškodenie povrchu.

Zákazník je povinný pri zadaní objednávky preveriť aké typy médií dokáže prehrávať jeho zariadenie. Reklamácia média sa nevzťahuje na typ disku (DVD+/-R, DVD+/-R DL, BD a pod.), ktorý nedokáže prehrať zariadenie zákazníka.

V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi účtované poštovné spojené s vrátením produktu.

Ďalšie dojednania

AMG STUDIO si vyhradzuje právo umiestniť do výsledného videozáznamu svoje logo, prípadne svoje kontaktné údaje.

AMG STUDIO si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie zákazky, ktorej obsah je v rozpore s dobrými mravmi a etickými princípmi, alebo spracovanie ktorej nie je v jeho technických možnostiach.

AMG STUDIO nekopíruje záznamy nahraté z TV a záznamy chránené autorskými právami.

V cene audiovizuálnych služieb sú zahrnuté povinné poplatky spoločnosti SOZA za použité hudobné nahrávky. Toto sa nevzťahuje na prepis z VHS na DVD.

AMG STUDIO | Martin Haško

Vitajte na stránkach AMG STUDIO. Volám sa Martin Haško a spracovaniu domáceho videa sa venujem od roku 2004. Verím, že si z ponuky mojich služieb vyberiete a teším sa na spoluprácu.